REGULAMIN
PÓŁMARATON GÓRSKI
„ORZEŁ”
FINAŁ LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ

SOKOLEC, 23.11.2019 r.

www.polmaratongorski.pl

1. ORGANIZATOR

-Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. ul. Fabryczna 2. 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie
Tel.74/872 20 84, faks 74/871 65 55,
e-mail: ckultury@gmail.com
-Wójt Gminy Nowa Ruda

2. CELE IMPREZY

-wyłonienie zwycięzców LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ
-promocja Gór Sowich
-promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ.
-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

3. TERMIN I MIEJSCE

-23.11.2019 r. – Schronisko „Orzeł”, Sokolec 52, (wysokość: 875 m n.p.m) – start – godz. 10:00

4. TRASA

-trasa przebiega wyłącznie po drogach leśnych i polnych.
-trasa liczy ok. 22 km.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

-uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 23.11.2019 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.
-osoby niepełnoletnie muszą posiadać na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
-zawody mają charakter otwarty.
-weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, gadżetów itp. odbywać się będzie w Biurze Zawodów:
– dnia 22.11.19 r. w godz. 16:00 – 20:00 /dowód tożsamości i opłata startowa/.
– dnia 23.11.19.r. w godz. 07:30 – 9:30 /dowód tożsamości i opłata startowa/.

6. ZGŁOSZENIA

– zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie poprzez portal www.datasport.pl do dnia 16.11.2019 r. włacznie
– osobiście w Biurze Zawodów – w Schronisku Orzeł:
– w dniu 22.11.2019r. (piatek) w godzinach 16:00 – 20:00
– w dniu 23.11.2019r. (sobota) w godzinach 07:30 – 9:30

7. OPŁATA STARTOWA

– do dnia 31.08.2019 r. – 55 zł.
– od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.10.2019.r. – 65 zł.
– od dnia 01.11.2019 r. do dnia 19.11.2019.r. do godz.23:59 – 75 zł.
– w dniu zawodów – 85 zł

-bez względu na termin zgłoszenia mieszkańcy gminy Nowa Ruda – 40 zł.
-osoby, które ukończyły 65 lat – zwolnione z opłaty startowej.
-organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startowych zawodnikom, którzy zapiszą się w dniu 22.11. i 23.11. br.
– płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT.
– za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

8. KLASYFIKACJA

– w Półmaratonie Górskim „Orzeł” obowiązują następujące klasyfikacje:
– open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 5.
– kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – miejsca 1- 3

9. KATEGORIE WIEKOWE

-Przypisanie do kategorii wiekowych następuje na podstawie roku urodzenia
Kategorie wiekowe biegu są tożsame z kategoriami Ligi Biegów Górskich ATTIQ, tj:
– K/M – 16 – 19 lat
– K/M – 20 – 29 lat
– K/M – 30 – 39 lat
– K/M – 40 – 49 lat
– K/M – 50 – 59 lat
– K/M – 60 i więcej lat

10. NAGRODY

Półmaraton Górski „Orzeł”:
-klasyfikacja open kobiet i mężczyzn – nagrody finansowe na poziomie nie niższym niż:
1 m-ce: 600
2 m-ce: 500
3 m-ce: 400
4 m-ce: 300
5 m-ce: 200
-w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3 trofea sportowe.
-wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale oraz dedykowane opaski firmy ATTIQ.

Liga Biegów Górskich ATTIQ:
-klasyfikacja open kobiet i mężczyzn – nagrody finansowe na poziomie nie niższym niż:
1 m-ce: 750 zł + nagroda rzeczowa
2 m-ce: 650 zł + nagroda rzeczowa
3 m-ce: 550 zł + nagroda rzeczowa
4 m-ce: 450 zł + nagroda rzeczowa
5 m-ce: 350 zł + nagroda rzeczowa
Miejsca 6-10 – nagrody rzeczowe
-w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3 trofea sportowe i nagrody rzeczowe.

Zasady punktacji Półmaratonu Górskiego „Orzeł” do Ligi Biegów Górskich ATTIQ

W zawodach będą punktowane miejsca zarówno na mecie jak i na lotnych premiach wg następujących zasad:

– lotna premia nr 1 (kategorii II): punktacja tak jak bieg kat.II (zgodnie z tabelą regulaminu Ligi)

– lotna premia nr 2 (kategorii II): punktacja tak jak bieg kat.II (zgodnie z tabelą regulaminu Ligi)

– lotna premia nr 3 (kategorii I): punktacja tak jak bieg kat.I (zgodnie z tabelą regulaminu Ligi)

– Meta: punktacja tak jak bieg kat.S (zgodnie z tabelą regulaminu Ligi)

Następnie wszystkie zdobyte punkty na lotnych premiach i na mecie będą sumowane i taką sumę punktów otrzyma zawodnik do punktacji ligowej.
Przykład: zawodnik który zwycięży wszystkie lotne premie i jednocześnie będzie pierwszy na mecie otrzyma 400 pkt za bieg finałowy (50+50+100+200=400 pkt)

GALA:
Wszyscy zawodnicy nagradzani w kategorii open za miejsca 1-10 oraz w kategoriach wiekowych i stylach za miejsca 1-3 a także Złotą, Srebrną lub Brązową Klamrą Ultra Challenge Of Poland w ramach dodatkowej nagrody mają wstęp wolny na Uroczystą Galę Ligi Biegów Górskich w Karczmie Pod Sową (w godzinach 17:00-19:30) a następnie w Schronisku Orzeł (od godziny 20:00) w dniu 23.11.2019r.

Cena udziału w Gali dla zawodników nie nagradzanych to 50 zł.
Cena obejmuje:
– udział w Gali, wraz z poczęstunkiem,
– zabawę co najmniej do północy przy muzyce w tym koncert zespołu,
– udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami
– inne atrakcje 🙂

11. DEKORACJE

-ceremonia dekoracji Półmaratonu Górskiego „Orzeł” rozpocznie się w schronisku Orzeł o godz. 13:30.
– ceremonia dekoracji najlepszych zawodników Ligi Biegów Górskich ATTIQ, wręczenie Złotych, Srebrnych i Brązowych Klamer Ultra Challenge Of Poland oraz nagradzanie najlepszych organizatorów biegów górskich rozpocznie się w Karczmie Pod Sową od godziny 17:00.
– po dekoracji od około godziny 20:00 rozpoczynamy zabawę przy muzyce w Schronisku Orzeł do północy a może dłużej 🙂

12. PROTESTY

-protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika.
-do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

13. WYŻYWIENIE i BUFETY

-każdy zawodnik po biegu ma prawo do nieograniczonego korzystania z bufetu końcowego oraz otrzyma gorący posiłek.
– informacja dot. rozmieszczenia bufetów zostanie podana na ok. 10 dni przed terminem biegu

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
-obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.
– ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika .
-zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne .
-w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty startowej.
-za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
-organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.
-strona zawodów w tym wykaz noclegów na: www.polmaratongorski.pl

Wypełniając kartę zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:
Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko/w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie. Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców
w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam ,że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości ,że jeśli w związku
z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu ,szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo
w Półmaratonie Górskim „Orzeł”.
Swoim podpisem zapewniam ,że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu
i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów ,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133,poz.883/”.

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

Gabriela Buczek – Dyrektor Biegu tel.501 155 068
Edward Kozłowicz – Koordynator tel. 695 442 890